forretningsbetingelser

This Privacy Policy was last updated on May 20, 2020. If there will be any update, amendment, or changes to our Privacy Policy then these will be posted on this page

HJM Recycling – Almindelige forretningsbetingelser – 2020 1 Indledning

1.1 Følgende vilkår og forretningsbetingelser gælder for aftaler omhandlende varer som define- ret i pkt. 2 mellem selskaberne tilhørende HJM-koncernen (herefter HJM) og Kunden

2 Definitioner

 1. 2.1  HJM: Følgende selskaber omfattes af de almindelige forretningsbetingelser
  • –  HJM Recycling A/S, CVR-nr. 31086191.
  • –  HJM Glostrup ApS, CVR-nr. 40775552.
  • –  HJM Recycling Køge A/S, CVR-nr. 40314377.
 2. 2.2  Kunden: Den juridiske eller fysiske person, der overdrager materiale til HJM og/eller mod- tager varer eller tjenesteydelser fra HJM.
 3. 2.3  Sagens parter: Kunden og HJM.
 4. 2.4  Affald: Som defineret i Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet jf. kapitel 3 i bekendtgørel- sen.
 1. 2.1  Jern og Metal affald: Som defineret i Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet jf. kapitel 3 i bekendtgørelsen.
 2. 2.2  Affaldssystemet: Som defineret i Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet.
 3. 2.3  Affaldsregistreret: Som defineret i Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.
 4. 2.4  Farligt affald: Som defineret i Affaldsbekendtgørelsen.
 5. 2.5  WEE: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som defineret i Elektronikaffaldsbekendtgørel- sen.
 6. 2.6  Notifikation: Som defineret i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald med senere ændringer.
 7. 2.7  Materialer alle fysiske genstande.

3 Anvendelse

 1. 3.1  HJM almindelige forretningsbetingelser er gældende for enhver leverance af materialer samt Affald, herunder Jern og Metal affald til HJM samt for varer og tjenesteydelser leveret af HJM.
 2. 3.2  Nærværende betingelser er gældende i det omfang, der Parterne imellem ikke foreligger anden skriftlig aftale, der med specifik henvisning til punkter i nærværende betingelser, til- sidesætter disse. Dog kan punkterne 1-6, samt 34 og 35 ikke tilsidesættes.
 3. 3.3  Nærværende betingelser udgør en aftaleramme, indenfor hvilken, Parterne kan indgå aftale om enkeltstående leverancer eller aftaler, der binder Parterne i en given periode.

4 Oplysninger om Kunden

Virksomheder

4.1 Kunden skal oplyse HJM om alle de adresser, hvorfra HJM skal foretage afhentning, eller hvorfra leverede materialer og Affald, herunder Jern og Metal Affald har sin oprindelse. Op- lysningerne skal bruges til HJM lovpligtige indberetning til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS).

1

HJM Recycling – Almindelige forretningsbetingelser – 2020

 1. 4.2  Kunden skal oplyse HJM om virksomhedens CVR-nr. så HJM A/S kan fremskaffe P-numre på ovennævnte produktionssteder. P-numre indgår i indberetningen til Affaldsdatasystemet. Kunden er selv ansvarlig for, at alle virksomhedens produktionssteder er korrekt oprettet i CVR.
 2. 4.3  Kunden skal oplyse HJM om virksomhedens faktureringsadresse og bankkontonummer. For elektronisk fakturering skal Kunden oplyste det til enhver tid aktive EAN-nr.Udenlandske virksomheder
 3. 4.4  Ovenstående pkt. 4.1-4.3 gælder ligeledes for udenlandske virksomheder.Momsberegning
 4. 4.5  Kunde skal specifikt oplyse HJM om virksomhedens SE-nummer med momsregistrering, hvis dette ikke er det samme som virksomhedens CVR-nummeret.Momsberegning
 5. 4.6  Hvis materialer og Affald, herunder Jern og Metal Affald stammer fra en momspligtig aktivi- tet, skal kunde specifikt oplyse HJM om virksomhedens SE-nummer med momsregistrering, hvis dette ikke er det samme som virksomhedens CVR-nummer.Private
 6. 4.7  Kunden skal til HJM oplyse navn, adresse og evt. bankkontonummer.

5 Oplysninger om HJM:

 1. 5.1  HJM er godkendt indsamlingsvirksomhed og er direkte eller ved p.nummer registreret i Af- faldsregistret.Godkendelsen er udsted af:

  Energistyrelsen, Carsten Niebuhrsgade 43, 1577 København V. Mail: affaldsregister@ens.dk

 2. 5.2  HJM Recycling A/S er miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og har miljøgodkendel-se (reguleret i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed).
 3. 5.3  HJM Recycling A/S har særtilladelse til modtagelse og bearbejdning af katalysatorer samt særtilladelse fra Miljøstyrelsen til at modtage miljøbehandlede biler med glas og plast samt godkendt i forhold til miljøbehandling af biler og udbetaling af skrotpræmier.
 4. 5.4  HJM Recycling A/S og HJM Glostrup ApS er godkendt i forhold til indsamling af dæk og ak- kumulatorer. De er tillige godkendt til modtagelse af Jern og Metal Affald.

6 Kildesortering

 1. 6.1  Kunden er ansvarlig for materialesammensætningen ved overdragelse til HJM. Kunden skal sikre, at materialet er sorteret i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen og aftalen med HJM. Hvis genanvendelige materialer forurenes med produktfremmede affaldstyper re- duceres Kundens vederlag, og Kunden kan påføre sig sorteringsomkostninger.
 2. 6.2  Kunden skal sikre, at farligt affald ikke blandes med andet affald inden overdragelse til HJM. Undladelse heraf kan udløse en konventionalbod, jf. pkt. 22 eller erstatning. HJM bestemmer hvilken beføjelse, der bringes i anvendelse.
 1. 6.1  Kunden skal sikre, at lukkede jern- og stålbeholdere, herunder også punkterede eller over- klippede trykflasker aldrig sammenblandes med andre materialer, da de kan eksplodere un- der en senere omsmeltning. Undladelse heraf kan udløser en konventionalbod jf. pkt. 22 el- ler erstatning. HJM bestemmer hvilken beføjelse, der bringes i anvendelse.
 2. 6.2  Kunden skal sikre, at afskudt ammunition og øvelsesgranater uden sprængstof ikke sam- menblandes med andre materialefraktioner. Afskudt ammunition skal altid ledsages af en skriftlig erklæring om, at al ammunition er afskudt. Undladelse heraf kan udløse en konven- tionalbod jf. pkt. 22. eller erstatning. HJM bestemmer hvilken beføjelse, der bringes i an- vendelse.2

page2image711404800

HJM Recycling – Almindelige forretningsbetingelser – 2020

 1. 6.3  Kunden skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at sprængstof og radioaktivt materiale aldrig sammenblandes med de materialefraktioner, der overdrages eller leveres til HJM. Undladelse heraf kan udløse en konventionalbod jf. pkt. 22 eller erstatning. HJM be- stemmer hvilken beføjelse, der bringes i anvendelse.
 2. 6.4  Farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid udsorteres hos Kunden (jf. Affalds- bekendtgørelsens § 50.
 3. 6.5  Kunden skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden en- delig materialenyttiggørelse (jf. Affaldsbekendtgørelsens § 67).
 4. 6.6  Kunden kan opfylde ovennævnte forpligtigelse ved at overdrage affaldet til HJM. (jf. Affalds- bekendtgørelsens § 68).
 5. 6.7  Som udgangspunkt skal der foreligge en skriftlig aftale om overtagelse af ansvaret for affal- dets behandling mellem HJM og Kunden, hvor det fremgår, hvilke affaldstyper, som aftalen omfatter, og mængden heraf. HJM eller Kunden kan dog beslutte, at der ikke skal indgås en skriftlig aftale (jf. Affaldsbekendtgørelsens § 69, stk. 2).

7 Risiko for salgsgenstanden

 1. 7.1  Hvis andet ikke fremgår af HJM tilbud, ordrebekræftelse eller kontrakt, overgår risikoen for materialerne til HJM, når der sker overdragelse til HJM eller dennes underleveran- dør/transportør. Se dog pkt. 28 om HJM ansvarsbegrænsning.
 2. 7.2  HJMs ansvar for materialerne er i alle tilfælde betinget af Kundens overholdelse af Kundens pligt til at sikre, at der ikke sker forurening af salgsgenstanden med farligt affald. Dette gælder også ansvar i forhold til tredjepart.

8 Modtagekontrol

 1. 8.1  Efter modtagelse på HJM anlæg eller på et godkendt anlæg tilhørende HJM underleverandør kontrolleres materialesammensætningen i forhold til den aftalte kvalitet.
 2. 8.2  Materialet opvejes på vægte med gyldig verifikation.
 3. 8.3  Hvis der i forhold til den aftalte materialesammensætning konstateres et indhold af produkt- fremmede affaldstyper, der kræver bortskaffelse til forbrænding eller deponi, nedsættes Kundes vederlag med en fast sats pr. tons produktfremmede affaldstyper.
 4. 8.4  Hvis materialesammensætningen for et læs overvejende afviger fra den aftalte kvalitet, fastslår HJM, hvilken kvalitet, der faktisk er leveret, og informerer Kunden herom.

9 Nødforanstaltninger – farligt og ulovligt sammenblandet affald

 1. 9.1  Hvis HJM konstaterer, at materialesammensætningen er ulovlig i forhold til affaldsbekendt- gørelsen, f.eks. hvis farligt og ikke-farligt affald er sammenblandet, er HJM berettiget til at afvise modtagelse eller bortskaffe affaldet til andre godkendte anlæg for Kundens regning og risiko.
 2. 9.2  HJM dokumenterer sådanne reklamationer overfor Kunden ved hjælp af fotos eller video. Hvis det er miljømæssigt forsvarligt, aftales nødvendige afværgeforanstaltninger med Kun- den inden iværksættelse.

10 Forbrugerkøb

10.1 Vedsalgafbrugsjerntilprivategøreskøberenudtrykkeligopmærksompå,atderertaleom brugte/kasserede genstande, der kan lide under både synlige mangler og mangler, der kan vise sig senere. Det påhviler køber at foretage en grundig gennemgang af varen, for fejl og manglende egenskaber, inden købet.

11 Bestemmelse af købssummen

11.1 Materialefraktioner prissættes pr. mængdeenhed i henhold forudgående aftale eller dagspri- sen på modtagelsestidspunktet.

3

HJM Recycling – Almindelige forretningsbetingelser – 2020

11.2 Hvis der ikke foreligger anden aftale, gælder prissætningen leveret på HJM adresse, herun- der specifikt kun på den/de af HJM adresser, som Kunden har fået oplyst, at prissætningen gælder for.

12 Håndteringsomkostninger

12.1 Til dækning af HJM håndtering reduceres Kundens vederlag med et håndteringsfradrag pr. købsordre.

13 Fradrag for produktfremmede urenheder

13.1 For produktfremmede urenheder, herunder forbrændings- og deponi-egnet affald reduceres Kundens vederlag med et prisfradrag pr. tons produktfremmede urenheder.

14 Regulering af vederlag

14.1 HvisHJMkonstaterer,atmaterialesammensætningenietlæsafvigerfradenaftaltekvalitet, kan HJM regulere Kundens vederlag forholdsmæssigt.

15 Sorteringsomkostninger

15.1 Hvisetlæsudviseretstortindholdafproduktfremmedeurenheder,ellerhvisgenanvendeli- ge materialefraktioner er sammenblandet i et omfang, så der skal gennemføres en ekstra udsortering før materialesammensætningen, lever op til den aftalte kvalitet eller en salgbar kvalitet, så sker det for Kundes regning.

16 Særligt farligt affald

 1. 16.1  Hvislukkedestålbeholdereellerafskudtammunitioneriblandetenandenmaterialefraktion, betaler Kunden til HJM en konventionalbod jf. Pkt. 22, samt eventuelle sorteringsomkostnin- ger og modtager i øvrigt afregning for de udsorterede emner.
 2. 16.2  Ved levering af sprængstof eller radioaktivt materiale, betaler Kunden til HJM en konventio- nalbod jf. pkt. 22, eventuelle sorteringsomkostninger og omkostninger til bortskaffelse.

17 Fragt

17.1 Hvis der for afhentede materialefraktionerne ikke er aftalt prissætning fra Kundens adresse, faktureres fragt efter forudgående aftale eller efter HJM dagspris. Samme forhold gælder ved første udbringning af containere og andet materiel, samt ved hjemtagning af tomt ma- teriel og køreplader.

18 Leje

18.1 Hvisderikkeerindgåetandenaftale,betalerKundenlejeefterHJMlisteprisfordetmateriel som stilles til Kundens rådighed.

19 Udlån

19.1 Hvis der er indgået aftale om, at HJM stiller materiel til rådighed til opbevaring og transport af de materialefraktioner, som Kunden har givet tilsagn om at overdrage til HJM, så er Kun- dens tilsagn en absolut forudsætning for HJM udlån. Hvis Kunden handler i strid med sit til- sagn og til tredjepart afsætter materialefraktioner, der har været opbevaret i materiel udlånt af HJM, bortfalder aftalen om udlån, og HJM er berettiget til at fakturere Kunden for leje af materiellet fra tidspunktet for udlånets start samt for fragt af materiellet.

20 Prisregulering

20.1 Prisregulering,foretagesikkemedmindreandeteraftalt.

HJM Recycling – Almindelige forretningsbetingelser – 2020

4

21 Minimumsvægt

 1. 21.1  Hvis den aftalte prissætning fra Kundens adresse forudsætter en aftalt minimumsvægt per afhentning, så bortfalder den aftalte pris, hvis den afhentede mængde (efter fradrag af pro- duktfremmede affaldstyper) er mindre end den aftalte minimumsmængde. Hvis der ikke er indgået en specifik aftale om en minimumsvægt per afhentning, så er der forudsat et mini- mum på 2.000 kg per afhentning.
 2. 21.2  ForafhentningerunderminimumsvægtenfakturererHJMfragtjf.pkt.17.

22 Konventionalbod

 1. 22.1  Lukkedebeholdere
 2. 22.2  KundenskaltilHJMbetaleenkonventionalbodpåkr.750forhverlukketjern-ogstålbehol- der, der er iblandet en anden materialefraktion og kr. 1.500 for hvert læs, der indeholder af- skudt ammunition, der er iblandet en anden materialefraktion. Hertil kommer, at enhver bø- de, der måtte pålægges HJM, vil blive pålagt Kunden, såfremt bøden skyldes Kundens over- trædelse af nævnte forhold angående lukkede beholdere.
 3. 22.3  Sprængstof&radioaktivitet
 4. 22.4  Kunden skal til HJM betale en konventionalbod på kr. 3.000 for hver læs, der indeholder sprængstof og kr. 7.500 for hver læs, der indeholder radioaktivt materiale. Hertil kommer, at enhver bøde, der måtte pålægges HJM, vil blive pålagt Kunden, såfremt bøden skyldes Kundens overtrædelse af nævnte forhold angående sprængstof & radioaktivitet.

23 Risiko for containere og andet materiale

 1. 23.1  For det materiel som HJM stiller til Kundens rådighed, overgår risikoen for brand, hærværk og tyveri til Kunden ved levering på den af Kunden udpegede adresse. Kundens risiko ophø- rer, når materiellet kommer tilbage i HJM varetægt.
 2. 23.2  Hvis Kunden på HJM anfordring ikke kan dokumentere en tilstrækkelig forsikringsdækning mod ovennævnte risiko, kan HJM af Kunden kræve et depositum, der modsvarer materiel- lets genanskaffelsesværdi.
 3. 23.3  For det materiel som HJM stiller til Kundens rådighed, skal Kunden sikre HJM uhindret ad- gang med henblik på besigtigelse samt med henblik på hjemtagelse i forbindelse med Kun- dens konkurs, betalingsstandsning eller manglende betaling af forfalden leje.

24 Afregning

 1. 24.1  Medmindreandeterspecifiktanført,ersamtligepriseriHJMtilbud,ordrebekræftelser,leve- ringsaftaler og andre referencer oplyst i danske kroner eksklusive moms.
 2. 24.2  Kunden afregnes for én kalendermåned ad gangen, med mindre andet aftales.
 3. 24.3  For modtagne materialefraktioner med positiv værdi udsteder HJM afregningsbilag, der træ- der i stedet for en faktura fra Kunden.
 4. 24.4  Materialefraktioner, der indeholder jern/metal er omfattet af omvendt betalingspligt for moms, også kaldet Reverse Charge. Dvs., at hvis Kunden driver virksomhed, beregner HJM salgsmoms for Kunden og afregner direkte med SKAT.
 5. 24.5  Kunden skal i momsangivelsens rubrik C medregne indenlandske salg af metalskrot, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms.
 6. 24.6  For materialefraktioner, der ikke indeholder jern/metal beregner HJM kun moms, hvis Kun- den har tilkendegivet at affaldet stammer fra en momspligtig aktivitet og kun såfremt Kun- dens SE-nummer med aktiv momsregistrering foreligger. Ved afmelding eller ændring af re- gistreringsforhold hos SKAT, påhviler det Kunden, straks at informere HJM om ændringerne.
 7. 24.7  HJM registrerer affaldstyper og modtagne mængder, og udsteder en købenota/kreditnota, som Kundens dokumentation for overdragelse af ansvaret for affaldets behandling. Denne dokumentation skal opbevares hos Kunden, hvis skriftlig aftale er fravalgt (jf. Affaldsbe- kendtgørelsens §69, stk. 3). Efterfølgende indberetter HJM – for Kunden – de registrerede af- faldsdata, som minimum opgjort pr. kalenderår til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS).5

HJM Recycling – Almindelige forretningsbetingelser – 2020

25 Fakturering

 1. 25.1  Medmindreandeterspecifiktanført,ersamtligepriseriHJMtilbud,ordrebekræftelser,leve- ringsaftaler og andre referencer oplyst i danske kroner eksklusive moms.
 2. 25.2  Såfremt Kunden rekvirerer tjenesteydelser fra HJM, ud over hvad der fremgår af aftalen, og hvor ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne, faktureres disse tillægsydelser på bag- grund af medgået tid med HJM til enhver tid gældende satser.
 3. 25.3  Generellegebyrer,meddetilenhvertidgældendesatser,fremgåraffakturaen.

26 Betalingsbetingelser

 1. 26.1  HJM betalingsbetingelser i forbindelse med køb er løbende måned + 20 dage netto fra af- regningsdato/fakturadato, medmindre anden aftale foreligger.
 2. 26.2  HJM primære udbetalingsform er bankoverførsel til en dansk bank. Ønsker Kunden betaling til en bank i udlandet eller i en anden valuta end danske kroner, afholder kunden de dermed forbundene omkostninger.
 3. 26.3  Kunden er ikke berettiget til at modregne påståede modkrav, som ikke er skriftligt aner- kendt af HJM og har herunder ikke ret til at tilbageholde betalinger til HJM.
 4. 26.4  Kontanthandler
 5. 26.5  HJMforbeholdersigrettilatopkræveetgebyrformanuelleudbetalinger.Iafdelinger,hvor sådanne gebyrer er gældende, vil satserne fremgå af opslag i ekspeditionen. Ved udbetaling af kontante pengebeløb skal Kunden forevise gyldigt billed-ID.
 6. 26.6  Udbetalingiredepengekanikkeoverstigekr.8.000.

27 Løbetid og opsigelse

27.1 Alle opsigelser skal være skriftlige. Såfremt ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne, kan enhver af parterne opsige en aftale med 30 dages varsel til udløb af en kalendermåned.

28 HJM ansvarsbegrænsning

 1. 28.1  Kunden er til enhver tid forpligtet til at påse, at Kunden lever op til aftalen og nærværende betingelser. HJM er ikke ansvarlig for noget tab, som Kunden lider som følge af, at Kunden ikke opfyldte sine forpligtigelser jf. aftalen.
 2. 28.2  HJMerikkeansvarligfornogenforsinkelser,derskyldesKundenshandlingerellerundladel- ser.
 3. 28.3  HJM anses for frigjort for enhver forpligtigelse overfor Kunden som følge af omstændighe- der, der forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder ar- bejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som HJM ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, enhver form for strømsvigt, nedbrud på dele af internet- tet eller mobilnettet, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, restriktioner af driv- kraft, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller forhold, epide- mi, pandemi og øvrige forhold som ligger uden for HJM kontrol.
 4. 28.4  I tilfælde af materialefraktionernes hændelige undergang efter overdragelsen til HJM, men før HJM modtagekontrol, påhviler det Kunden at dokumentere, hvilke materialefraktioner og hvilke mængder, der er gået tabt. I disse tilfælde er HJM ansvar under alle omstændigheder begrænset til kr. 20 pr. kg. for ikke-jernholdigt metal og kr. 1.000 pr. tons for jern.

29 Underleverandører

29.1 HJMerberettigettilheltellerdelvistatanvendeunderleverandørertiludførselafdelevere- de tjenesteydelser. I den forbindelse giver Kunden tilladelse til, at oplysninger om Kunden må videregives til underleverandøren i det omfang det er nødvendigt for at underleverandø- ren kan løse opgaven for HJM.

6

HJM Recycling – Almindelige forretningsbetingelser – 2020

30 Audit og miljøcertificering

30.1 HJMskaltilenhvertidhavemulighedforatkunneforetageengennemgangafmaterialerog relevante forhold hos kunden, herunder i forbindelse med audit, gives adgang til dokumen- tation for varens flow.

31 Overdragelse

 1. 31.1  KundenerikkeberettigettilatoverdrageKundensrettighederogforpligtigelserihenholdtil denne aftale til tredjemand, medminde den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtigelser, og HJM forudgående har godkendt overdragelsen skriftligt.
 2. 31.2  HJMerberettigettilatoverdrageallerettighederogforpligtigelserihenholdtildenneaftale til tredjemand.

32 Tavshedspligt

32.1 Enhver af parterne og dennes medarbejdere har under og efter aftaleperioden tavshedspligt med ethvert forhold, som de måtte få kendskab til hos den anden part, og hvis hemmelig- holdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller foreskrevet af den anden part. Dette gælder dog ikke informationer, der er alment tilgængelige eller oplysninger, der er nødvendige at afgive til Miljøstyrelsen for at kunne opnå notifikationstilladelse.

33 Misligholdelse

33.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser eller i tilfælde af konkurs, omstrukturering, likvidation eller betalingsstandsning, er hver af parterne berettiget til med øjeblikkeligt varsel at hæve aftalen og kræve erstat- ning efter dansk rets almindelige regler herom.

34 Ændringer af forretningsbetingelser

 1. 34.1  Ændringer i nærværende forretningsbetingelser offentliggøres via HJM Recycling A/S’ hjem- meside som en ny version mindst 30 dage før ikrafttræden, hvorefter de ændrede betingel- ser træder i kraft.
 2. 34.2  For aftaler med en aktiv bindingsperiode gælder fortsat de forretningsbetingelser, der lå til grund ved indgåelse af aftalen, indtil bindingsperioden udløber.

35 Lovvalg, tvister og værneting

 1. 35.1  Enhver tvist, som udspringer af, eller har tilknytning til nærværende betingelser, skal afgø- res efter dansk ret.
 2. 35.2  Enhver tvist mellem HJM og Kunden i forbindelse med en aftale mellem parterne eller for- ståelsen af nærværende betingelser skal forsøges afgjort ved dialog parterne imellem.
 3. 35.3  Hvis der ikke kan opnås en for begge parter acceptabel løsning gennem dialog, skal tvister afgøres ved Købenshavns Byret. HJM er tillige berettiget til at sagsøge Kunden ved Kundens hjemting eller ved et andet værneting, som har jurisdiktion over Kunden.
 4. 35.4  Nærværende forretningsbetingelser offentliggøres på HJM hjemmesiden den 30-07-2020 og træder i kraft den 30-07 2020.

HJM Recycling – Almindelige forretningsbetingelser – 2020

About us

Our theme will take your workflow to all-new levels of high productivity. We know you’ll find everything you need – and more!

Follow us

Kontakt os...

Vi tilstræber at være førende på vores felt og vægter faktorer som fremsynet- og bæredygtighed, seriøsitet, tillid og tilfredshed højt.